FIND OUT MORE

Community Partners:

Director Liu Jian

Full Credits

Producer: Jin Rui
Screenwriter: Liu Jian
Cinematographer: Lin Shan
Editor: Minbing Xiaoliu
Cast: Zhu Changlong, Cao Kai, Liu Jian, Yang Siming, Shi Haitao, Ma Xiaofeng
Music: The Shanghai Restoration Project
FESTIVALS: Berlin International Film Festival, Buenos Aires International Festival of Independent Cinema, Seattle International Film Festival, Fantasia, Atlantic International Film Festival, Neuchatel International Fantastic Film Festival, Vancouver International Film Festival