FIND OUT MORE

Director Kenji Katagiri

Full Credits

Executive Producer: Kazuo Nakanishi, Keisuke Konishi, Osamu Kubota
Producer: Yuka Asano, Yuya Satoyoshi
Screenwriter: Kenji Katagiri, Tatsuya Umemoto
Cinematographer: Tomoo Ezaki
Editor: Mitsuo Nishio
Cast: Elaiza Ikeda, Joe Odagiri, Kiyohiko Shibukawa, Kentaro, Kaoru Mitsumune
Music: Kano Kawashima