FIND OUT MORE

Community Partners:

Director Kirill Serebrennikov

Full Credits

Producer: Ilya Stewart, Diana Safarova, Yury Kozyrev Kozyrev, Murad Osmann, Sergey Shtern, Svetlana Ustinova, Ilya Dzhincharadze, Katerina Komolova, Cosimo Fin
Screenwriter: Kirill Serebrennikov, Marius Von Mayenburg
Cinematographer: Vladislav Opelyants
Editor: Yury Karikh
Cast: Petr Skvortsov, Viktoriy Isakova, Yuliya Aug, Aleksandr Gorchilin, Svetlana Bragarnik, Anton Vasiliev, Aleksandra Revenko, Nikolai Roschi
Music: Ilya Demutsky
AWARDS: Cannes Film Festival, François Chalais Award
FESTIVALS: Cannes, Munich Film Festival, Biografilm Festival