FIND OUT MORE

Community Partners:

Director M.S. Prakash Babu

Full Credits

Executive Producer: Vikramjit Roy
Producer: Nina Lath Gupta, Bhavani Prakash
Screenwriter: M.S. Prakash Babu
Cinematographer: H M Ramachandra Halkare
Editor: M N Swamy
Cast: Ranjit Bhaskaran, Bhavani Prakash
FESTIVALS: Mumbai Film Festival 2014, Beijing International Film Festival 2015