FIND OUT MORE

Director Kyoko Gasha

Full Credits

Executive Producer: Hiroyuki Nakatani
Producer: Yuri Miura
Cinematographer: Tsutomu Ebine
Editor: Azusa Hasegawa, Keiko Deguchi, Takeshi Fukunaga
Cast: Miki Ono, Aoi Murakami, Emily Nemoto